Regulamin / Playroom Rules

“Małe Miasto Wielka Wyobraźnia”  Regulamin

Przed wejściem prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w naszej sali zabaw

 1. Nasza bawialnia jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 do 5,6 roku życia.
 2. Wstęp do Sali Zabaw “Małe Miasto Wielka Wyobraźnia” (MMWW) jest płatny. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
 3. Przed rozpoczęciem zabawy rodzice lub opiekunowie z dziećmi zobowiązani są do zostawienia obuwia i odzieży wierzchniej w szatni.
 4. Należy pamiętać, aby dzieci bawiły się w skarpetkach celem zachowania czystości i higieny.  Prosimy, aby dzieci nie wchodziły na bosaka lub w pantofelkach.
 5. Zwracamy się z prośbą aby po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabaw i nie przenosić zabawek do innych domków.
 6. Dzieci muszą zawsze być pod opieka i nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
 7. Dorośli zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i upewnienia się, że ich dzieci korzystają z Sali Zabaw w sposób odpowiedni do wieku, wzrostu i umiejętności w odniesieniu do różnych atrakcji zabawowych.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali Zabaw “MMWW” odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z niebezpiecznej gry lub niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 9. Wyłącznie osoba pełnoletnia może być opiekunem dziecka.
 10. Na terenie Sali Zabaw “MMWW” w szczególności zabrania się:
  – korzystania z urządzeń (zabawek) niezgodnie z ich przeznaczeniem
  – wspinania się na elewacje domków oraz innych elementów Sali Zabaw
  – popychania innych dzieci, rzucania przedmiotami, biegania, zastraszania, niebezpiecznych zabaw, używania wulgarnych słów.
  – niszczenia zabawek oraz elementów Sali Zabaw “MMWW”
  – przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji
  wirusowych i bakteryjnych
  – stwarzania niebezpieczeństwa swoim działaniem lub zaniechaniem.
 11. Dzieci które nie szanują innych lub niszczą otoczenie lub zabawki, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali.
 12. Na terenie Sali Zabaw “MMWW” obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wprowadzania zwierząt. Osoby nietrzeźwe, agresywne, oraz zakłócające spokój dzieci nie będą wpuszczane na teren Sali Zabaw “MMWW”.
 13. Napoje i jedzenie zakupione w lokalu spożywamy tylko i wyłącznie w określonym do tego miejscu w poczekalni.
 14. Szklane pojemniki,  jedzenie, gumy do żucia są niedozwolone na Sali Zabaw.
 15. “Małe Miasto Wielka Wyobraźnia” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione, lub uszkodzone mienie osobiste.
 16. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 17. Sala Zabaw “Małe Miasto Wielka Wyobraźnia” zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób nieprzestrzegających zasad regulaminu.
 18. Roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Sali Zabaw “MMWW” zostana uznane za powstałe poza terenem “Małe Miasto Wielka Wyobraźnia”.
 19. Właściciele oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 20. Sprawy nie ujęte w regulaminie należy skonsultować z obsługą “MMWW”.

Wszystkie szkody prosimy zgłosić do pracownika lub właściciela “MMWW”.

UWAGA !!!
Ze względu na bezpieczeństwo naszych odwiedzających dzieci i rodzin każda osoba
dorosła niezwiązana z dzieckiem przebywającym na miejscu nie będzie miała wstępu
na salę bez wyjątków! Jeśli chcesz odwiedzić nasz lokal w celu przyszłej wizyty lub
wydarzenia, zadzwoń do nas, aby umówić się na spotkanie.

Prosimy rodziców/opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności przy wejściu do domków Sali Zabaw.

Jednorazowo na Sali Zabaw może przebywać 20 osób.

Ostrzeżenie dla rodziców i opiekunów gości w wieku poniżej 3 lat.
W Sali Zabaw znajdują się zabawki, które zawierają małe części i tym samym stanowią
ryzyko zadławienia się przez dzieci poniżej 3 roku życia.

 

PLAYROOM RULES 

Before you start to play, please read the rules in our playroom

-Our Playroom is intended for children age 1-6.

-We ask kindly to leave your shoes and outerwear in the cloakroom.

-Children should play with socks to maintain cleanliness and hygiene. 

-We kindly ask parents/guardians to help your children to clean up the playground after playing in particular house and not to move toys to other houses.

-Children must always be under the care and supervision of an adult.

-Adults are required to ensure the safety and make sure that their children use the playroom in a manner appropriate to their age, height and skills with regard to the various fun activities.

-Parents or guardians are responsible for the safety of their children in our Playroom.

-We are not responsible for any injuries resulting from dangerous games or inappropriate use of the equipment. 

On the premises of the  Playroom, it is particularly forbidden to:

– use of devices (toys) contrary to their intended purpose

– climbing the facades of houses and other elements of the Playroom

– pushing other children, throwing objects, running, intimidating, dangerous games, using vulgar words.

– destroying toys and elements of the Playroom

– creating dangerous situations  

Children who are disrespectful or destroy their surroundings (toys) may be asked to leave the Playroom.

-Smoking, drinking alcoholic beverages is strictly forbidden in the Playroom.

-Intoxicated, aggressive and disturbing individuals will not be allowed to enter.

-Drinks and food purchased at the premises are to be consumed in the waiting room.

-Glass containers, food, chewing gums are not allowed in the Playroom.

-Our Playroom is not responsible for left, lost or damaged personal property.

-Parents or guardians are responsible for any damage caused by a child.

-Owners and staff are not responsible for the safety of people and children who do not comply with the rules of our Playroom.

-Matters not included in our rules should be consulted with the staff.

-Please report any damage to the employee or owner.

ATTENTION !!!

-For the safety of our visiting children and families, anyone unrelated to the child present in the playroom will not be allowed

inside! If you want to visit our play place call us to make an appointment.

-We ask parents/guardians to be very careful when entering the playroom houses, the entrances are low.

-Maximum 20 people can stay in the Playroom at a time.

Warning for parents/guardians of children under the age of 3.

The playroom contains small parts, it could be a choking hazard for children under 3.